ZAMÓWIENIE

 

Ogłoszenie nr 765358-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej: Dostarczenie pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w ilości 160 ton na rok 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + ZAŁĄCZNIKI