INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.

 

Hańczowa dnia 10.12.2020

Zamawiający

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Hańczowa 80

36-318 Wysowa Zdrój

Znak przetargu: ZSCKR/6/2020

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej w dalszej części „ustawą PZP” informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: 

„Remont ogrodzenia wokół obiektów szkolnych 200mb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

została wybrana oferta złożona przez:

F.T.H.U. BAXMAT Andrzej Dobek, Klęczany 155, 38-333 Zagórzany – 31 400,00 zł brutto ( oferta NR 2).

Oferta uzyskała  100 pkt. 

Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium oceny ofert. Oferta złożona przez firmę nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z SIWZ i przedstawiła najkorzystniejszą cenę.

pozostałe oferty złożyli:

  • Roboty budowlano-Wykończeniowe Zdzisław Kantor, 33-331 Stróże 507 (oferta NR 1).
  • Firma budowlana „SOPATA” Zbigniew Sopta 33-342 Barcice 149 (oferta NR3).