INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.

 

.Hańczowa dnia 10.12.2020

Zamawiający

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Hańczowa 80

36-318 Wysowa Zdrój

Znak przetargu: ZSCKR/8/2020

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej w dalszej części „ustawą PZP” informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: 

„Remont pomieszczeń w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

została wybrana oferta złożona przez:

Mateusz Kopta „MK-BUD” ul. Adama Doboszyńskiego 81, 32-031 Mogilany – kwota brutto 61 992,00 zł ( oferta NR 2).

Oferta uzyskała  100 pkt. 

Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium oceny ofert. Oferta złożona przez firmę nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z SIWZ i przedstawia najkorzystniejszą cenę.

pozostałe oferty złożyli:

  • Firma Budowlana „Sopata” Zbigniew Sopata, 33-342 Barcice 149 ( oferta NR 1).
  • Firma Budowlana „Główczyk” Piotr Główczyk, Siołkowa 119, 33-330 Grybów(oferta NR 3).
  • Firma Produkcyjno-Usługowo Handlowa „BUDGLIM” Sj. Ul. Ściegiennego 13, 38-320 Gorlice (oferta NR 4).
  • Zakład Budowlany KAN-BUD Mariusz Kantor, ul. Beskidzka 3, 33-300 Nowy Sącz (oferta NR 5).
  • Firma WIMAL Krzysztof Więcek, Usługi Remontowo Budowlane, ul. Kościuszki 24/19, 38-300 Gorlice (oferta NR 6).

Wszystkim Oferentom dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.