ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY.

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Mając powyższe na uwadze zarządzam co następuje:
1.Podejmuje się orgranizację od 30 listopada 2020 roku zajęć praktycznych dla wskazanych niżej uczniów klas Technikum i Szkoły Branżowej.
2.W poniedziałek odbywają zajęcia praktyczne uczniowie klasy III Technikum, nauczycielami prowadzącymi są MM oraz AG.
3.We środę zajęcia praktyczne odbywają uczniowie klasy III Szkoły Branżowej, prowadzącymi są AL oraz MM.
4.W czwartek zajęcia praktyczne odbywają uczniowie klasy IV Technikum, prowadzącymi są MŁ, SS, AG.
5.W piątek zajęcia praktyczne odbywają uczniowie klasy III Szkoły Branżowej, prowadzący MP, JL,oraz uczennice klasy III Technikum Żywienia i UG, prowadzącą jest AN.

Zajęcia prowadzone są do 18 grudnia 2020 roku.

Dla pozostałych uczennic i uczniów prowadzone jest w dalszym ciągu zdalne nauczanie.
Uwaga! Na zajęcia praktyczne przyjeżdżają tylko uczniowie zdrowi!!! Pozostali pozostają w domu powiadamiając wychowawcę klasy.

 

Dyrektor ZSCKR w Hańczowej

mgr inż. Wojciech Pękala

 

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji i nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.