ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY.

Opierając się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 26 marca 2021r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu Oświaty w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(z poźn.zm.)oraz Regulaminie działania Szkoły w czasie pandemii, zarządzam co następuje:
1.Podaję treść pism MENiN z dnia 15 kwietnia 2021r do zapoznania się.
2.Ustalam prowadzenie zajęć praktycznych od poniedziałku tj.19 kwietnia 2021r i tak:
-Zajęcia prowadzimy z uczniami klas III Technikum,klasy III Szkoły Branżowej I Stopnia,oraz ze słuchaczami KKZ-tów.
-W/w zajęcia prowadzą nauczyciele w dni wyznaczone wcześniej,i tylko w tych dniach.
3.Zajęcia praktyczne prowadzone są tylko w klasach trzecich,oraz ze słuchaczami  realizującymi  program nauczania oraz przygotowującymi się  do Egzaminów Zawodowych.
4.Pozostałe zajęcia praktyczne i lekcje teoretyczne prowadzone są zdalnie.
5.Zajęcia w wyżej wymienionych klasach prowadzone są w pełnym wymiarze czasowym,czyli 5 lub 6 godzin w jednym dniu zajęć.
6.Nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne z młodzieżą i dorosłymi zobowiązuję do przestrzegania ściśle obowiązujących obostrzeń w czasie pandemii( maseczki,dezynfekcja rąk,zachowanie odległości,ubrania robocze).
7.Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.
 
 
Wojciech Pękala
Dyrektor ZSCKR w Hańczowej
 
 
 
 
Więcej informacji: