SIWZ ZSCKR/12/2019

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ Dostarczenie pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” w ilości 160 ton na rok 2020

ZAMÓWIENIE ZSCKR/12/2019

SIWZ nr ZSCKR/13/2019

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nr ZSCKR/13/2019

ZAMÓWIENIE ZSCKR/5/2019

ZAMÓWIENIE ZSCKR/5/2019 OBEJMUJE: Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę : Rozbudowa Warsztatów Szkolnych o nową halę dydaktyczno – warsztatową .Wykonanie kotłowni w Hali dydaktyczno – warsztatowej – I ETAP