ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/4/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Hali Dydaktyczno-Warsztatowej dla ZSCKR w Hańczowej – etap I” w dniu 27.03.2017 nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie ww. zadania. W przetargu wzięło udział 8 firm/oferentów. Oferowane kwoty przez Oferentów przewyższają znacznie kwotę w budżecie Zamawiającego w związku z czym Zamawiający zmuszony jest unieważnić przetarg.
Po analizie zakresu rzeczowego zadania Zamawiający zamierza ogłosić następny przetarg.

                                Dyrektor  
mgr inż. Wojciech  Pękala

Zawiadomienie

 Firma Budowlana „SOPATA”, Zbigniew Sopata 33-342 Barcice 149.

 

Dodaj komentarz