ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 Zamawiający                                                                                                                                                                      Hańczowa dnia 22.12.2020

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Hańczowa 80

36-318 Wysowa Zdrój

Znak przetargu: ZSCKR/13/2020

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej w dalszej części „ustawą PZP” informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: 

„Dostarczenie oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum kształcenia Rolniczego w Hańczowej” na rok 2021.

została wybrana oferta złożona przez:

Firmę „OLMA” Elżbieta Mastalerz, Marek Mastalerz, Sp. J. 33-300 Nowy Sącz, ul. Marii Skłodowskiej 32 – 102400,00 zł – cena 80 pkt. Upust 7,5% – 17,61 pkt, razem 97,61 pkt.

Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium oceny ofert. Oferta złożona przez firmę nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z SIWZ.

pozostałe oferty złożyli:

„EUROSPED PALIWA” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 41-902 bytom, ul. Dworska 6 – 109600,00 zł – cena 74,74 pkt. Upust 8,52% – 20 pkt. razem 94,74 pkt.