ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

                                                                                                                                                                                                 Hańczowa dnia 28.12.2020

Zamawiający

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Hańczowa 80

36-318 Wysowa Zdrój

Znak przetargu: ZSCKR/12/2020

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej w dalszej części „ustawą PZP” informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: 

„Dostarczenie pelletu dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” na rok 2021.

została wybrana oferta złożona przez:

„Przedsiębiorstwo Obrotu Węglem i Pelletem” Kazimierz Łącki, ul. Krakowska 28, 33-350 Piwniczna Zdrój – 99 876,00 zł – 140 ton, 100 pkt. – cena 80 pkt.

Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium oceny ofert. Oferta złożona przez firmę nie podlega odrzuceniu, spełnia kryterium jaką jest najniższa cena i spełnia pozostałe warunki zawarte w specyfikacji zamówienia – jest zgodna z SIWZ

pozostałe oferty złożyli:

  • Dariusz Luty, Klimontów 340, 32-112 Klimontów – cena 106 400,00 zł-140 ton, 96,32 pkt
  • „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6 – cena 106 591,80 zł-140 ton, 96,22 pkt
  • MULTON Sp. z o.o.. 42-230 Koniecpol, ul. Mickiewicza 10 – cena 105 042,00 zł-140 ton, 97,05 pkt.
  • Przedsiębiorstwo Obrotu Węglem i Pelletem” Kazimierz Łącki, ul. Krakowska 28, 33-350 Piwniczna Zdrój – cena 99 876,00 zł – 140 ton, 100 pkt.
  • „KOMAX” Bogdan Kotulak , ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło – cena 109 863,60 zł-140 ton, 94,55 pkt.
  • Usługi Transportowe, Roboty Ziemne, Handel Materiałami Opałowymi, 33-300 Nowy Sącz, ul. Mała Poręba 68b – cena 145 632 zł – 160 ton, 87,03 pkt.
  • T.H.U. DOXMAT, Andrzej Dobek, Klęczany 155, 38-333 Zagórzany – cena 138 338,20 zł-140 ton, 83, 32 pkt.