Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 18 marca br.

Opierając się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wewnątrzszkolnym regulaminem postępowania na czas pandemii zarządzam co następuje:

1.Od dnia 22 marca 2021r do 11 kwietnia 2021r dla uczniów wszystkich klas Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia zajęcia teoretyczne prowadzone są w dalszym ciągu w systemie nauczania zdalnego.
2.Od dnia 22 marca w ZSCKR w Hańczowej prowadzone są zajęcia praktyczne klas Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w szkole wg. wcześniej obowiązującego harmonogramu.
3.Wyjątek stanowi grupa dziewcząt klasy III technikum dla której prowadzone są zajęcia praktyczne z żywienia w formie nauczania zdalnego.
4.Dla uczniów klasy IV Technikum prowadzone są konsultacje z przedmiotów maturalnych wg.przyjętego wcześniej harmonogramu.
5.Zalecam wszystkim uczącym przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego,na zajęciach praktycznych obowiązkowo używać maseczek ochronnych, tak prowadzący zajęcia jak i wszyscy uczniowie!
6.Kontrolę przestrzegania tych zaleceń polecam Kierownikowi Praktycznej Nauki Zawodu.
7.Zarządzenie obowiązuje od 22 marca 2021r do odwołania.

Wojciech Pękala
Dyrektor ZSCKR w Hańczowej