Regulamin Rekrutacji do Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w zawodach: – 2014 (2)

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych czteroletniego Technikum i trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w roku szkolnym 2014/2015 opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 roku .Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

  1. Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną w okresie od 14 kwietnia 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. do godz. 13.00  Kandydaci rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji w swoim macierzystym gimnazjum. Ustalają listę preferencji oddziałów w trzech szkołach ponadgimnazjalnych. W każdej ze szkół mogą wybrać dowolną liczbę zawodów, przy czym ważna jest ich kolejność – na pierwszym miejscu listy Kandydat umieszcza zawód, którym jest najbardziej zainteresowany. Kolejność wyboru pozostałych zawodów zależy wyłącznie od Kandydata.

    Zgłoszenie i wniosek do szkoły pierwszego wyboru Kandydat pobiera korzystając ze strony internetowej https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat Kandydaci spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły przychodzą osobiście do szkoły pierwszego wyboru, gdzie dyżurujący członek komisji rekrutacyjnej zakłada Mu konto w elektronicznym systemie rekrutacji, drukuje podanie, które kandydat oddaje do podpisu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu a następnie z powrotem dostarcza do szkoły pierwszego wyboru Wszystkie czynności związane z rekrutacją kandydat wykonuje poprzez szkołę pierwszego wyboru

  2. Od 27 czerwca do 3 lipca 2014 r. do godziny 14:00 Kandydaci zobowiązani są złożyć w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

  3. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do technikum będzie wywieszona 4 lipca 2014 r.

  4. W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w technikum Kandydat składa w terminie do 8 lipca 2014 roku do godziny 1200 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 fotografie opisane na odwrocie, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie oraz w przypadku laureatów lub finalistów konkursów zaświadczenie o uzyskaniu tytułu. Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, winni dołączyć orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, publicznej poradni specjalistycznej.

  5. Listy przyjętych wywieszone zostaną 10 lipca 2014 roku do godziny 12:00.

  6. Od 11 lipca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. postępowanie uzupełniające.

  7. O uruchomieniu danego oddziału decyduje liczba kandydatów do danego zawodu (nie mniejsza niż 10 osób)przy dwudziestu osobowej liczebności klasy dwuzawodowej

 

Warunki przyjęcia:

1. Kandydat może osiągnąć maksimum 200 pkt. w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym w tym:

a) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny,

b) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z j. polskiego, trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 80 pkt. oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

2. Sposób przeliczania ocen z języka polskiego, j. obcego nauczanego jako obowiązkowy, informatyki i matematyki jest następujący:

a) celujący – 20 pkt.

b) bardzo dobry – 18 pkt.

c) dobry – 15 pkt.

d) dostateczny – 10 pkt.

e) dopuszczający – 2 pkt.

3. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

4. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać, co najwyżej 20 pkt., przy czym:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.

b) udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty tj.:

• laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponad wojewódzkiego – 12 pkt.

• laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt.

• finalista konkursu ponad wojewódzkiego – 10 pkt.

• finalista konkursu wojewódzkiego – 8 pkt.

c) za osiągnięcia sportowe, artystyczne, oraz osiągnięcia aktywności na rzecz innych osób, suma punktów obliczona będzie według załącznika nr 5 maksymalnie 6 pkt.

5. Konkursami organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów, a to: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, matematyczny, informatyczny, biologiczny, chemiczny, z fizyki, historyczny, geograficzny, biblijny, konkurs „Wiedza o społeczeństwie”, oraz „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. Od powstania Ligi Polskiej do ukształtowania granic II Rzeczypospolitej, „Papież Słowianin-ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II”,  „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”, „Bronią czy piórem?. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego”, „Przymusowi emigranci II wojny światowej. W 70. Rocznicę tragicznej śmierci Premiera i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego”, konkurs języka hiszpańskiego „Hiszpania-kraj, ludzie i ich zwyczaje”, konkurs ”W.W. Wiem więcej”.

6. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani będą bez uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej.

7. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kandydata w toku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych, udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzony opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

d) kandydaci, którzy uzyskali wyższą średnią ocen na świadectwie z przedmiotów obowiązkowych.

Postanowienia końcowe:

1. Z postępowania kwalifikacyjnego do klas pierwszych szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna sporządza protokoły.

2. Nadzór nad pracą komisji sprawuje dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.

3. Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w ciągu trzech dni od daty ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do wybranej szkoły w Zespole na podstawie złożonych oryginałów świadectw.

Dodatkowe informacje na stronie www szkoły: https://www.zsr-hanczowa.pl odpowiadamy również na pytania kandydatów pod nr telefonu szkoły (018 353 20 04 i 018 353 05 24)
lub pod adresem email: [email protected]

uczniowie i rodzice mogą uzyskać wyczerpujące informacje bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach 730 do 1530

Szkolna Komisja Rekrutacyjna