Pszczelarz

Branżowa Szkoła I Stopnia – Zawód Pszczelarz 612302

Kwalifikacje zawodowe: ROL.03 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Pszczelarz to osoba zajmująca się profesjonalnym pozyskiwaniem miodu na terenie podległej pasieki. Sprawuje nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem pasieki i czerpaniu korzyści z jej owoców. Pszczelarz wykonuje szereg obowiązków, które skupiają się wokół zapewniania odpowiednich warunków dla pszczół, znajdujących się w jej obrębie. Zajmuje się uprawą odpowiednich roślin w bezpośrednim sąsiedztwie uli, przeprowadza bieżące naprawy i prace konserwacyjne uli, wiosną poszerza gniazda, a latem ocienia je i wykonuje wiele innych czynności. Na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, pszczelarz na bieżąco monitoruje stan roju pszczół, zbiera miód gromadzony w ulach a także realizuje szereg czynności organizacyjnych, mających zapewnić jego dystrybucję.

Pszczelarz – absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

 • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • określenia przyrodniczego i gospodarczego znaczenie chowu i hodowli pszczół,
 • oceny warunków przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych produkcji rolniczej,
  -ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa,
 • wyposażenia pasieki oraz obsługi podstawowych maszyny i urządzenia stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej,
 • pozyskiwania, konserwowania, przechowywania i sprzedaży produktów pszczelich zgodnie z obowiązującymi normami,
 • planowania i wykonania zabiegów składających się na wychów matek pszczelich oraz rozpoznawania i zwalczania chorób pszczół,
 • planowania i wykonywania zabiegów składających się na technologię produkcji roślinnej i zwierzęcej.
 • prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich

 

Przedmioty zawodowe to między innymi:

 • produkcja roślinna,
 • podstawy pszczelarstwa,
 • chów i hodowla pszczół,
 • gospodarka pasieczna,
 • wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej,
 • przepisy ruchu drogowego,
 • technika w rolnictwie,
 • działalność gospodarcza w rolnictwie,
 • język obcy zawodowy.

W czasie nauki uczeń realizuje bezpłatny kurs w szkolnym Ośrodku Szkolenia Kierowców w zakresie prawa jazdy.

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia:

 • firmy specjalizujące się w produkcji, przetwarzaniu i sprzedaży miodu oraz innych produktów pszczelich,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się chowem i hodowlą pszczół,
 • własna działalność gospodarcza (pasieka lub indywidualne gospodarstwo rolne).

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia  mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego.