INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Hańczowa , dnia 13.12.2021 r.

Zamawiający:
Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
W Hańczowej

Informacja o wyborze oferty 

Dotyczy: ZSCKR/3/2021 pn. „Remont pomieszczenia kotłowni w ZSCKR w Hańczowej”. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty.

Jako ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu w/w zamówienia uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę Firmę Budowlaną „Główczyk” Piotr Główczyk, Siołkowa 119, 33-330 Grybów.