INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający:

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

w Hańczowej               

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: ZSCKR/3/2022 pn.  Przebudowa poligonu do nauki jazdy” w ZSCKR w Hańczowej

 Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu w/w zamówienia uznano ofertę nr 3 złożoną przez wykonawcę :

Firma Budowlana „Główczyk” Piotr Główczyk, Siołkowa 119, 33-330 Grybów