INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Hańczowa, dnia 14.01.2022r.

 

Zamawiający:

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

W Hańczowej               

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: ZSCKR/1/2022 pn. „Dostawa pellet dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu w/w zamówienia uznano ofertę nr 2  złożoną przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Obrotu Węglem i Pelletem „WĘGLO – PEELET” , Kazimierz Łącki, ul. Krakowska 28, 33-350 Piwniczna Zdrój.