INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Hańczowa, dnia 13.12.2021r.

 

Zamawiający:

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia |Rolniczego

W Hańczowej

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: ZSCKR/4/2021 pn. „Remont nawierzchni placu maszyn przez położenie kostki brukowej w ZSCKR w Hańczowej”.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1,  złożoną przez wykonawcę F.T.H.U. BAXMAT Andrzej Dobek, 38-333 Zagórzany, Klęczany 155.