INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Hańczowa, dnia 13.12.2021r.

 

Zamawiający:

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

W Hańczowej               

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: ZSCKR/5/2021 pn. „Wyposażenie pracowni komputerowej ZSCKR w Hańczowej w komputery, monitory oraz rzutnik multimedialny wraz z zasilaniem elektrycznym”, Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu w/w zamówienia uznano ofertę nr 1  złożoną przez wykonawcę TOOL BOX Łukasz Augustyn Łużna 362, 38-322 Łużna.