INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.

 

.Hańczowa dnia 10.12.2020

Zamawiający

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Hańczowa 80

36-318 Wysowa Zdrój

Znak przetargu: ZSCKR/9/2020

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej w dalszej części „ustawą PZP” informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: 

„Zakup pomocy dydaktycznych do Pracowni Agrotroniki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

została wybrana oferta złożona przez:

T MECHATRONIKA Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o., 61-324 Poznań, ul. Ustrzycka 1 (oferta nr 1).

Oferta uzyskała  100 pkt. 

Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium oceny ofert. Oferta złożona przez firmę nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z SIWZ i przedstawiła najkorzystniejszą cenę.

pozostałe oferty złożyli:

  • Inter Cars SA 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64 (oferta nr 2).
  • Pilar – Tech SpJ T. Krzysztofek K. Loranc, ul. Powstańców 4, 31-422 Kraków (oferta nr 3).

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.