Lepsze jest posiadanie dobrego wykształcenia zawodowego gwarantującego zatrudnienie i start w samodzielność niż bycie bezrobotnym z niepotrzebnym dyplomem i pozornymi kwalifikacjami.

Cukiernik to osoba obdarzona kulinarną pasją, zmysłem smaku i bogatą wyobraźnią. Trudno o lepsze uwieńczenie ważnych uroczystości, niż misternie zdobiony tort czy kolorowe muffiny. Jeśli posiadasz zamiłowanie do wypieków i chciałbyś wykonywać jeden z najsłodszych zawodów świata, to zawód właśnie dla ciebie.

Praca cukiernika to przede wszystkim wytwarzanie wszelkiego rodzaju smakołyków – ciast, ciasteczek, czekolad, a także finezyjnie dekorowanych tortów i innych deserów, które powinny nie tylko rozpieszczać podniebienia klientów, ale również zachwycać ich swoim wyglądem. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzeniem miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy.

OKRES NAUKI: 3 lata- Branżowa Szkoła I Stopnia

Cukiernik

Cukiernik dba o należyte przechowywanie produktów spożywczych, zna dokładne proporcje tworzenia wyrobów cukierniczych oraz różnorodne przepisy, dopasowane do różnych okazji i wymagań klientów. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności.
Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły. Jest to zawód dla ludzi z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu tworzonych deserów.
Zawód cukiernika może okazać się dobrym wyborem również z tego względu, że daje wiele potencjalnych możliwości zatrudnienia.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
Zawód cukiernik powinny wybrać osoby, które:
-interesują się nowoczesnymi trendami w cukiernictwie,
-mają wyobraźnię,
-zmysł estetyczny i smakowy,
-posiadają zdolności manualne,
- są kreatywne i operatywne w działaniu,
-lubią pracować w zespole,
-są dokładne i cierpliwe,
-zainteresowane są pracą w zakładach cukierniczych i spożywczych w Polsce i za granicą,
-chcą awansować i rozwijać się,
-mają poczucie odpowiedzialności

PRAKTYCZNE UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

W trakcie nauki nauczysz się:
-stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
-magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
-sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
-wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych,
-stosowania receptur cukierniczych,
-planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
-współpracy w zespole, komunikacji interpersonalnej,
-prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ŚCIEŻKA KARIERY I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA
-tytuł cukiernika,
-świadectwo potwierdzające kwalifikację:SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych,

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, w celu uzyskania dyplomu technika technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.
DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE
Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.
STANOWISKA PRACY
Absolwent może podejmować pracę jako:
-cukiernik,
-pracownik branży spożywczej.
MIEJSCE PRACY
zakłady przetwórstwa spożywczego, produkujące wyroby cukiernicze i ciastkarskie, ciastkarnie, cukiernie, restauracje, hotele, manofaktury słodyczy, gdzie odbywają się widowiskowe pokazy, podczas których na oczach klientów wytwarzane są kolorowe cukierki, lizaki itp. prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311930

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to bardzo ciekawy i przyszłościowy kierunek z perspektywą stabilnej pracy i dobrych zarobków, szczególnie, że technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej poszukiwani są w krajach Europy Zachodniej, gdzie wspomniana dziedzina jest już dobrze rozwinięta. Pracując w tej branży będziesz mieć także świadomość, że wspierasz środowisko naturalne i w pewnym stopniu chronisz naszą planetę, która od lat jest eksploatowana. Zarówno wydobycie węgla i ropy, jak też niekonwencjonalnych paliw kopalnych oznacza degradację środowiska m.in. przez emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Ponadto będziesz wciąż uczył się nowych rzeczy – nie zabraknie ci więc wyzwań. Jeśli szukasz ich w pracy, nie wahaj się dłużej!

U nas nowość!


Możliwość podjęcia pracy:
• w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
• w elektrowniach,
• w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
• w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
• w ramach własnej działalności gospodarczej.

To idealny kierunek dla osób, które:

   posiadają zdolność koncentracji
• charakteryzują się dokładnością i systematycznością
• chcą kontynuować naukę na studiach technicznych.
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych to przynoszący wymierne efekty ekologiczno-energetyczne, istotny komponent zrównoważonego rozwoju regionu i kraju. Kształcenie techników w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy i gospodarki, wywołane wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określi umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

 

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowany miedzy innymi do wykonywania zadań zawodowych z zakresu:

organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej;
● montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
● kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
● wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

 

MYŚL PRZYSZŁOŚCIOWO- KSZTAŁĆ SIĘ ZAWODOWO!

Branżowa Szkoła I Stopnia - Zawód Rolnik 613003

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

 •  Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
 •  Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;
 •  Prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 •  Prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:
 1. stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
 2. prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
 3. przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego albo dyplom zawodowy w zawodzie technik agrobiznesu, po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Branżowa Szkoła I Stopnia- zawód kucharz

Kucharz zawodowo zajmuje się przygotowywaniem potraw, ciast i deserów. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych nauczysz się: oceny jakości surowca, przechowywania żywności, przygotowania produktów i stanowiska pracy, obsługi sprzętu gastronomicznego, przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów, wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w profesjonalnie wyposażonej pracowni gastronomicznej oraz u prywatnych pracodawców w renomowanych hotelach i restauracjach.
W trakcie 3-letniej nauki na kierunku kucharz będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:
– zajęcia praktyczne z przygotowywania i wydawania dań

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
– technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
– język niemiecki zawodowy
– zasady żywienia
– wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Kwalifikacja zawodowa, którą uzyskasz to:
HGT.02 Sporządzanie i wydawanie dań

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia:

 • restauracje i inne obiekty gastronomiczne np. bary, pizzerie, bistra, stołówki,
 • firmy cateringowe,
 • hotele.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia absolwent może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Pozwoli mu to na uzyskanie wykształcenia średniego, zdania matury oraz uzyskania kwalifikacji


 HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki podczas nauki zawodu poznaje zasady planowania eksploatacji i napraw pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności z zakresu regulacji, naprawy, diagnostyki i oceny stanu technicznego pojazdów, środków transportowych oraz maszyn i urządzeń. Posiada umiejętności doboru i konfiguracji systemów elektronicznych wspomagających automatyzację prac. Absolwent uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. B i kat. T, a także uprawnienia operatora kombajnu zbożowego oraz ma możliwość  zdobycia uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

Kwalifikacje zawodowe

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Przedmioty zawodowe

 • Podstawy rolnictwa
 • Pojazdy rolnicze
 • Maszyny rolnicze
 • Przepisy ruchu drogowego kat. B i T
 • Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
 • Mechatronika w rolnictwie
 • Rysunek techniczny
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy elektrotechniki
 • Eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych
 • Działalność gospodarcza

Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, obrotem i serwisem ciągników, maszyn oraz środków transportowych dla rolnictwa. 

Miejscem pracy technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki są przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu sprzętem rolniczym, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym pojazdów i maszyn; przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją rolną, dystrybucją oraz przetwórstwem.
Absolwent szkoły może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą  w  zakresie produkcji rolniczej, świadczenia  usług  mechanizacyjnych,  naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na wydziałach inżynierii produkcji  z zakresu eksploatacji systemów mechatronicznych, agrotroniki, rolnictwa precyzyjnego i innych kierunkach zależnie od indywidualnych zainteresowań. Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE.

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych podczas nauki zawodu poznaje zasady obsługi, regulacji, naprawy i eksploatacji pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych.

W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności z zakresu regulacji, naprawy, diagnostyki i oceny stanu technicznego pojazdów, środków transportowych oraz maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie. Posiada umiejętności doboru, obsługi i agregatowania pojazdów i maszyn. 

W trakcie nauki uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. B i kat. T, a także operatora kombajnu zbożowego oraz ma możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

Kwalifikacje zawodowe

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Przedmioty zawodowe

 • Podstawy rolnictwa
 • Maszyny i urządzenia techniczne w rolnictwie
 • Pojazdy rolnicze
 • Przepisy ruchu drogowego kat. B i T
 • Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
 • Maszyny rolnicze
 • Rysunek techniczny
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Działalność gospodarcza
 • Podstawy elektrotechniki
 • Podstawy eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych

Miejscem pracy mechanika - operatora pojazdów i maszyn rolniczych  są przedsiębiorstwa technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą  w  zakresie  świadczenia  usług  mechanizacyjnych,  naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia  mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego.                                        

Technik turystyki na obszarach wiejskich jest nowym zawodem poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory, takie jak przyroda, krajobraz, budownictwo, kultura. Praktyki zawodowe odbywać będziesz w krajowych i zagranicznych gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach, biurach podróży itp.

W trakcie 5-letniej nauki na kierunku technik turystyki na obszarach wiejskich będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:
– realizowanie imprez i usług turystycznych
– prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym
– rozliczanie imprez i usług turystycznych

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
– podstawy turystyki na obszarach wiejskich
– przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych
– język angielski zawodowy
– dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej
– klient w gospodarstwie agroturystycznym

 

Zdobędziesz następujące kwalifikacje zawodowe:


HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technikum turystyki na obszarach wiejskich:

 • przedsiębiorstwa turystyczne np. bura podróży,
 • zakłady gastronomiczne np. restauracje,
 • pensjonaty i hotele,
 • gospodarstwa agroturystyczne.

Technik turystyki na obszarach wiejskich może prowadzić własne biuro obsługi ruchu turystycznego, gospodarstwo turystyczne lub ekologiczne gospodarstwo rolne.

 

 

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zawód: 343404 

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny kierunek dla osób dbających o zdrowy tryb życia i lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dla których ważne jest co i jak jedzą. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny – powstawanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych – oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają duże możliwości rozwoju i czynią ten kierunek bardzo atrakcyjnym na polskim rynku pracy.

 

Organizuje, kontroluje i wykonuje prace wymagające użycia maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej. Diagnozuje uszkodzenia, nadzoruje, wykonuje demontaż, naprawy i montaż maszyn oraz urządzeń rolniczych do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przeprowadza regulacje i próby maszyn i urządzeń. Opracowuje instrukcje doboru narzędzi do ciągników rolniczych. Określa normy czasowe dla prac polowych.

Zadania zawodowe

 • czytanie rysunku technicznego oraz wykonywanie rysunków, schematów maszyn i urządzeń
 • ustalanie harmonogramu prac produkcyjnych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych
 • organizowanie i nadzorowanie zabiegów i procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • opracowywanie instrukcji dotyczących doboru narzędzi i maszyn do ciągników rolniczych oraz silników stacjonarnych
 • diagnozowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych
 • obsługiwanie, eksploatowanie i naprawianie narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • dobieranie technologii napraw uszkodzonych części oraz zespołów maszyn i urządzeń rolniczych
 • przeprowadzanie regulacji, prób maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich zespołów, określanie norm czasowych napraw maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich zespołów
 • planowanie napraw, zaopatrzenia w części zamienne, materiały pędne i smary
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników podczas użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, wykorzystywanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej


Przedmioty zawodowe

 • podstawy techniki, podstawy rysunku technicznego, podstawy materiałoznawstwa i części maszyn, maszyny rolnicze, obróbka ręczna materiałów, elektrotechnika, spawalnictwo

Dyrektor Szkoły: mgr inż. Wojciech Pękala
kierownik szkolenia praktycznego: dr inż. Stanisław Sęk
kierownik internatu: mgr Edyta Kempska

NABÓR 2021/22

KONTAKT

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej
      Hańczowa 80,
38-316 Wysowa Zdrój
tel/fax (018)353-20-04 lub
18 353-05-24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MAPA

Kategoria: Internackie fakty

WIGILIA W INTERNACIE.
WIGILIA W INTERNACIE.

Jak co roku w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej odbyła się uroczysta kolacja wigilijna .

DZIEŃ CHŁOPAKA W INTERNACIE.
DZIEŃ CHŁOPAKA W INTERNACIE.

Tego dnia dla wszystkich chłopców zabrzmiało uroczyste "Sto lat".

KONKURS RECYTATORSKI ROZSTRZYGNIĘTY!
KONKURS RECYTATORSKI ROZSTRZYGNIĘTY!
M.Jodłowska-PiskorzInternackie fakty

Konkurs Recytatorski- „ Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?”- rozstrzygnięty!

W naszej Szkole realizujemy projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Nr projektu: PRMP.10.02.02-12-261/16.
Tytuł projektu: „ Nauczanie Rolnicze XXI Wieku”, w latach 2017, 2018, 2019.