Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

ZSCKR/14/2017 - Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.  Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

„Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

{jd_file file==22}

 

Ostatnio zmieniany piątek, 29 grudzień 2017 18:25

Początek strony