Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

ZAMÓWIENIE ZSCKR/13/2017 - SIWIZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, 38-316 Wysowa Zdrój 

ZAMÓWIENIE ZSCKR/13/2017 OBEJMUJE: Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę „ Dostarczenie pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”.

{jd_file file==18}

{jd_file file==19}

{jd_file file==20}

{jd_file file==21}

Początek strony